Tidet n Tala Uẓru

Si zik n zik, si zzman aqdim, Tala Uẓru d taddart am tudrin merra. Acemma ur yelli, acemma ur d-iḍerru. Nettɛawad-d kan ayen xedmen imawlan nneɣ akken ula d nitni ɛawden i wayen xedmen ibabaten nsen. D wagi i d lḥerz mgal asṭilfeḥ n wussan d ddeɛwessu d yir lbext ara yeglun yisneɣ lukan mačči akka. Mazal ur nefhim ara amek i tetteddu ddunit iwakken ad nelḥu deg-s xerṣum s war tugdi neɣ mulac di lferḥ. Seg akken nettemderkal yid-s nuɣal nfaq belli ur aɣ-d-ṣaḥ ara neɣ d nekkni ur das d-nṣaḥ ara. Mgal tudert d lehmum-is, mgal aṭṭanen, laẓ, asemmiḍ, leɛra, lqella n tmusni, karuh, zzɛaf, lqella n tezmert d ufsax n yiṭij, ur nesɛi acemma gar ifassen, la tazmert, la tamusni, la asurdi. D ṣṣeḥ wwin-aɣ-d tidet, d acu tikwal nettḥulfu-yas am akken tɛedda nnig iqerray-nneɣ, terwel akin I yiɣeblan iɣ-d-yettṣaḥen yal ass, iɣ-yerẓan tamgert, I ibernen tamuɣli-nneɣ ɣer lqaɛa, akin I yigenni anda tjeggeḥ tafat ur daɣ d-nṣaḥ, ur nettwali.

 

Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton,

El Dar El othmania, Alger 2005, p.78.

Traduction Djamel Laceb

Tazemmurt

Tazemmurt d aseklu ɣlayen ɣur-i, d tin yesɛan azamul meqqren. D aseklu n tmurt-iw. Nettaf deg-s tuget n tuluɣin. (…) yessawal i tegmat am akken i nettnadi fella-s nekkni. Mači kan d aseklu yulin, yesgem deg yigenni am wid n tmura-nwen (bɣiɣ ad d-iniɣ wid n ugafa n yill agerakal, n tlemmast n l’Europe d wid n l’Asie). Tazemmurt nneɣ Teḥced, tequlleẓ, teḥḥercew. Mi ara s-d-tekkeḍ s ufella, ad ttetwaliḍ wwten deg-s iɣisan, maca d tin iǧehden, izemren i umbeddal n lḥal d waluy neɣ d uṣubu n tfesniwin. tettqabal tagrest qessiḥen d iɣurar n unebdu. Tezger-d acḥal d leqrun. Tikwal ad temlileḍ lǧedra n tzemurt teqqur amzun d aẓru.

Ibuddan i yizmawen

Ččcuren d ccɣel ineɣlamen. Deg uzal ilaq ad nadin tili i tiqerracc nsen tičinawiyin, deg iḍ ilaq ad ddarin i usemmiḍ igezzmen. Ɛinani sḥissifen mi ara walin ruḥen kfan yizmawen dahi akin deg igli. Ma deg ulawen nsen, sseḥsaben yal ass amek ara snegren ineggura i d-yeqqimen asmi ara wwḍen timssunin. Wid iḥercen qaren-ak yeshel maḍi ma teǧǧiḍ-ten ad ttwaṭṭfen di tfextin n talwit ; at tsertit qaren-as cuffet-asen kan aqendur, serwut-asen ddhubat teqqnem-asen snesla n uraɣ ɣef temgerṭ… tecbeḥ maca tezzem (acku wi ḥṣan s anga i yezmer lxiq a ten-yessiweḍ ?). Ma d imbuddan bɣan a ten-seččen s tedrimt n uwanak.

 

Mouloud Mammeri, La traversée,

El Dar El Othmania, Alger 2005, p.34.

Traduction Djamel LACEB

Tafrara

Zik i d-yeffeɣ Sliman s amraḥ n taddart n Yeɣzer. Semmeḍ lḥal. abeḥri d acelyaḍ, ad as tiniḍ zeddig akter yernu ihebbej deg uglim am akken yesɛa tuɣmas. Tebda-d tafat tesṭuṭuc-d seg igenni. Iyuzaḍ ineggura a teddnen s leḥzen am akken ttalsen i lebda i ccna n yinig ameqran. Di tejmaɛt ḥala Raveḥ u Ḥemlat d yiwen umɣar, mqabalen udem s udem ; di tsusmi, awal ala. Yal wa yelha-d d teṣbiḥ-is. Yenna-yasen Sliman axir fell-awen sakin yessuden aqerruy-nsen, yeqqim.

Yewwi-d tafat s wudem, yettaɛraḍ ad yefhem. Itezzi itenneḍ deg usu, xas akken yenɣa-t ɛeyyu yugi ad d-yas naddam. Anda yella Lwennas akka imira ? Ḥala netta I izemren ad iẓer anwa I d abrid, anda-tt tidet ? Ḥala netta ara d-yafen imeslayen swayes ara yessefhem Amɣar, Tudert, Raveḥ d akken ayagi akk d timucuha tiqdimin u nitni akken ma llan d Izzayriyen…

 Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste,

El Dar El othmania, Alger 2015, p.83.

Traduction Djamel Laceb

Tafsut tawezlant

Ɣurneɣ, tafsut ur tettdum ara. Mi ffɣen iberkanen, ussan isemmaḍen ideg yeslufuy waḍu i yeqremyad, i deg-i adfel yessed tiwwura ɣef lmal d yemdanen, dɣa ad d-yekcem ciṭ n uzɣal n tefsut, mazal ur ikeffu ara aslaɣ n lexlawi ss uzegzaw mi ara d-yecɛel yiṭij iwakken ad yeslew ijeǧǧigen, ad yessiwreɣ igran. Akken daɣen ula d tafsut n teḥdayin ur tettɛeṭṭil ara. Asmi ruḥeɣ, ǧǧiɣ Ɛezzi n Tɛessast, tislit n tmeddit, mi d-uɣaleɣ ufiɣ-d Tamaɛzuzt, yellis n Latmas d tameṭṭut yettheggin tissulya-s.

 

Mouloud Mammeri, La colline oubliée,

El Othmania, Alger 2007, p.11.

Traduction Djamel LACEB

Conception et Hébergement : kdconcept