Tidet n Tala Uẓru

Si zik n zik, si zzman aqdim, Tala Uẓru d taddart am tudrin merra. Acemma ur yelli, acemma ur d-iḍerru. Nettɛawad-d kan ayen xedmen imawlan nneɣ akken ula d nitni ɛawden i wayen xedmen ibabaten nsen. D wagi i d lḥerz mgal asṭilfeḥ n wussan d ddeɛwessu d yir lbext ara yeglun yisneɣ lukan mačči akka. Mazal ur nefhim ara amek i tetteddu ddunit iwakken ad nelḥu deg-s xerṣum s war tugdi neɣ mulac di lferḥ. Seg akken nettemderkal yid-s nuɣal nfaq belli ur aɣ-d-ṣaḥ ara neɣ d nekkni ur das d-nṣaḥ ara. Mgal tudert d lehmum-is, mgal aṭṭanen, laẓ, asemmiḍ, leɛra, lqella n tmusni, karuh, zzɛaf, lqella n tezmert d ufsax n yiṭij, ur nesɛi acemma gar ifassen, la tazmert, la tamusni, la asurdi. D ṣṣeḥ wwin-aɣ-d tidet, d acu tikwal nettḥulfu-yas am akken tɛedda nnig iqerray-nneɣ, terwel akin I yiɣeblan iɣ-d-yettṣaḥen yal ass, iɣ-yerẓan tamgert, I ibernen tamuɣli-nneɣ ɣer lqaɛa, akin I yigenni anda tjeggeḥ tafat ur daɣ d-nṣaḥ, ur nettwali.

 

Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton,

El Dar El othmania, Alger 2005, p.78.

Traduction Djamel Laceb

Tazemmurt

Tazemmurt d aseklu ɣlayen ɣur-i, d tin yesɛan azamul meqqren. D aseklu n tmurt-iw. Nettaf deg-s tuget n tuluɣin. (…) yessawal i tegmat am akken i nettnadi fella-s nekkni. Mači kan d aseklu yulin, yesgem deg yigenni am wid n tmura-nwen (bɣiɣ ad d-iniɣ wid n ugafa n yill agerakal, n tlemmast n l’Europe d wid n l’Asie). Tazemmurt nneɣ Teḥced, tequlleẓ, teḥḥercew. Mi ara s-d-tekkeḍ s ufella, ad ttetwaliḍ wwten deg-s iɣisan, maca d tin iǧehden, izemren i umbeddal n lḥal d waluy neɣ d uṣubu n tfesniwin. tettqabal tagrest qessiḥen d iɣurar n unebdu. Tezger-d acḥal d leqrun. Tikwal ad temlileḍ lǧedra n tzemurt teqqur amzun d aẓru.

Tafrara

Zik i d-yeffeɣ Sliman s amraḥ n taddart n Yeɣzer. Semmeḍ lḥal. abeḥri d acelyaḍ, ad as tiniḍ zeddig akter yernu ihebbej deg uglim am akken yesɛa tuɣmas. Tebda-d tafat tesṭuṭuc-d seg igenni. Iyuzaḍ ineggura a teddnen s leḥzen am akken ttalsen i lebda i ccna n yinig ameqran. Di tejmaɛt ḥala Raveḥ u Ḥemlat d yiwen umɣar, mqabalen udem s udem ; di tsusmi, awal ala. Yal wa yelha-d d teṣbiḥ-is. Yenna-yasen Sliman axir fell-awen sakin yessuden aqerruy-nsen, yeqqim.

Yewwi-d tafat s wudem, yettaɛraḍ ad yefhem. Itezzi itenneḍ deg usu, xas akken yenɣa-t ɛeyyu yugi ad d-yas naddam. Anda yella Lwennas akka imira ? Ḥala netta I izemren ad iẓer anwa I d abrid, anda-tt tidet ? Ḥala netta ara d-yafen imeslayen swayes ara yessefhem Amɣar, Tudert, Raveḥ d akken ayagi akk d timucuha tiqdimin u nitni akken ma llan d Izzayriyen…

 Mouloud Mammeri, Le sommeil du juste,

El Dar El othmania, Alger 2015, p.83.

Traduction Djamel Laceb

Ibuddan i yizmawen

Ččcuren d ccɣel ineɣlamen. Deg uzal ilaq ad nadin tili i tiqerracc nsen tičinawiyin, deg iḍ ilaq ad ddarin i usemmiḍ igezzmen. Ɛinani sḥissifen mi ara walin ruḥen kfan yizmawen dahi akin deg igli. Ma deg ulawen nsen, sseḥsaben yal ass amek ara snegren ineggura i d-yeqqimen asmi ara wwḍen timssunin. Wid iḥercen qaren-ak yeshel maḍi ma teǧǧiḍ-ten ad ttwaṭṭfen di tfextin n talwit ; at tsertit qaren-as cuffet-asen kan aqendur, serwut-asen ddhubat teqqnem-asen snesla n uraɣ ɣef temgerṭ… tecbeḥ maca tezzem (acku wi ḥṣan s anga i yezmer lxiq a ten-yessiweḍ ?). Ma d imbuddan bɣan a ten-seččen s tedrimt n uwanak.

 

Mouloud Mammeri, La traversée,

El Dar El Othmania, Alger 2005, p.34.

Traduction Djamel LACEB

Tafsut tawezlant

Ɣurneɣ, tafsut ur tettdum ara. Mi ffɣen iberkanen, ussan isemmaḍen ideg yeslufuy waḍu i yeqremyad, i deg-i adfel yessed tiwwura ɣef lmal d yemdanen, dɣa ad d-yekcem ciṭ n uzɣal n tefsut, mazal ur ikeffu ara aslaɣ n lexlawi ss uzegzaw mi ara d-yecɛel yiṭij iwakken ad yeslew ijeǧǧigen, ad yessiwreɣ igran. Akken daɣen ula d tafsut n teḥdayin ur tettɛeṭṭil ara. Asmi ruḥeɣ, ǧǧiɣ Ɛezzi n Tɛessast, tislit n tmeddit, mi d-uɣaleɣ ufiɣ-d Tamaɛzuzt, yellis n Latmas d tameṭṭut yettheggin tissulya-s.

 

Mouloud Mammeri, La colline oubliée,

El Othmania, Alger 2007, p.11.

Traduction Djamel LACEB

Conception et Hébergement : kdconcept